Sepetim

Sepetiniz boş

Bu koleksiyonlara göz atın.


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  LİKE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 Tarafınıza ait kimlik, iletişim,  görsel ve işitsel kayıt verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Tarafınızca beyan veya tarafınıza ait evrakların teslim edilmesi suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve;

tarafınızca Şirketimize ait bilişim teknolojisi sistemlerinin kullanılmasıyla veya e-posta aracılığıyla, otomatik yollarla, elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin  hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir.

Yurt dışına veri aktarımını için Yasanın 5(1) maddesi gereği açık rıza ve Kişisel veri envanterinde belirtilmiş diğer kişisel veri işleme süreçleri için 5(2) maddesi gereği;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz , kişisel veri işleme  faaliyetin gerektirdiği ölçüde peryotlarda,

 • Bankalara, ödeme işleminin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle,
 • Şirketimizin dâhil bulunduğu yurtdışındaki şirketlere, yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalara, Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereğini yerine getirmek amacıyla, 
 • Diğer tedarikçilere, Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
 • Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle,

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda [Beylikdüzü Osb Mh. Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cd. 1/A 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL] adresine, elektronik ortamda [liketekstil@hs01.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen, E-mail ve iletişim bilgilerimin yurtdışına aktarımı için kişisel verilerimin toplanmasına ve işlenmesine  açık rıza veriyorum.